RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.,:
1. Informacja o administratorze danych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Usług Turystycznych „KORNELUK" Leszek Korneluk z siedzibą w Warszawie 04-256 ul. Niepołomicka 31a, NIP 952-122-13-69, Regon 010746890, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych nr 0153 prowadzonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.
2. Sposób skontaktowania się w sprawie swoich danych osobowych:
w sprawie swoich danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: daneosobowe@korneluk.com.pl oraz pocztą na adres:
Inspektor Ochrony Danych Biuro Usług Turystycznych „KORNELUK" Leszek Korneluk
ul. Niepołomicka 31a, 04-256 Warszawa
3. Cele przetwarzania danych osobowych:
Państwa dane osobowe pozyskane są w związku z realizacją zamawianych przez Państwa imprez turystycznych, zawarciem umowy, prowadzeniem działań marketingowych (jeżeli wyrażacie Państwo zgodę), wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, dochodzenia i obrony roszczeń (10 lat termin przedawnień roszczeń).
Państwa dane będą gromadzone i przetwarzane w minimalnym zakresie niezbędnym do realizacji zamówionych imprez turystycznych, w szczególności do ubezpieczenia NNW, przyjmowania i identyfikacji wpłat, wystawiania dokumentów księgowych i kontaktu związanego z przygotowaniem i obsługą imprez turystycznych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych będzie:
a) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
b) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
c) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski
d) udzielona zgoda
5. Kategorie pozyskanych danych osobowych:
Pozyskaliśmy od Państwa następujące kategorie danych osobowych:
imię, nazwisko, datę urodzenia, dane teleadresowe, adresy e-mail, telefony
6. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców:
Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
a) ubezpieczycielom
b) podmiotom współpracującym oraz kontrahentom (np. Hotele, Ośrodki Wypoczynkowe)
c) firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
d) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
7. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego:
Państwa dane będą przekazane do państw trzecich wyłącznie w związku z koniecznością realizacji usługi.
8. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu:
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
- przepisy prawa, które mogą obligować B.U.T „KORNELUK do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości),
- okres przez jaki są świadczone usługi
- okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
- okres na jaki została udzielona zgoda
9. Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych:
Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
- sprostowania danych,
- żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
- usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
- wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
- przeniesienia Państwa danych osobowych
10. Informacje o prawie do cofnięcia zgody:
Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
11. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego:
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez B.U.T „KORNELUK mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
12.Informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych:
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.